ตัวอย่างธนาคารที่เลือกได้

วันที่โพส 23-01-2015 08:20:15


ธนาคารที่เลือกได้จากโปรแกรม

   • โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้ สามารถเลือกใช้ธนาคารในโปรแกรมได้ตามที่ใช้จริง
   • โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้ ใช้ได้กับธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ
   • โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้ สามารถเพิ่ม Bank ใหม่ ๆ ได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
      ธนาคารใหม่


ตัวอย่างธนาคารที่เลือกใช้ได้ในโปรแกรม