แนวทางใหม่ในการสร้าง Brand

วันที่โพส 01-12-2014 14:11:47

แนวทางใหม่... ในการสร้าง Brand ผ่านเช็คให้เป็นที่ยอมรับ
  • เลือกประเทศ / พิมพ์โลโก้บนเช็ค

          โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ สามารถ พิมพ์โลโก้ ได้คมชัด สวยงาม ปรับเปลี่ยนได้ตลอด จะเลือกแบบ ขาวดำ และ 4 สี หรือบางครั้งเลือกแบบไม่พิมพ์โลโก้ ก็ตัดออกได้ 
          * กรณีธนาคารเปลี่ยนขนาดเช็ค โปรแกรมก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

  • เลือกธนาคารได้เต็มที่ตามที่ใช้จริง

         โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ สามารถเลือกธนาคาร ที่จะใช้งานได้ตามจริง เพราะโดยปกติผู้ใช้เช็คมักเลือก ใช้บริการจาก 2-3 ธนาคารต่อบริษัท จึงมักไม่สะดวกที่จะ ซื้อเช็คที่พิมพ์จาก ธนาคารครั้งละมาก เพราะจะมีต้นทุน สูง

  • ระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในระบบ

         โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ สามารถจัดเก็บข้อมูล ลูกค้าที่บริษัทเคยจ่ายเช็คจะูถูกจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ เมื่อมีการจ่ายครั้งใหม่ ระบบจะจัดการ ค้นหาให้อัตโนมัติ รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลามหาศาล พร้อมที่จะเรียก ขึ้นมาใช้งานได้ตลอดเวลา

  • พิมพ์ตัวเลข และ ตัวหนังสืออัตโนม้ติ


          โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ สามารถให้ Acc Payee / ผู้ถือได้เีพียงคุณพิมพ์จำนวนตัวเลข ตัวหนังสือ จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มักจะ มีความผิดพลาด ขึดผู้ถือได้อัตโนมัติ / Acc Payee Only 

  • ระบบรายรับรายจ่าย (Balance Sheet)

          ปัญหาเช็คเด้งบางครั้งเกิดจากผู้จ่ายเช็คไม่ทราบข้อมูล ของรายรับเช็ครับกับเช็คจ่ายสมดุลกันหรือไม่ หรือ Balance Sheet มักแยกกันไม่มีตัวตรวจสอบเช็ค เรา สร้างเครื่องมือนี้เพื่อคุณ วางแผนการจ่ายเช็คล่วงหน้า โดยทราบข้อมูลที่จ่ายเช็คทุกครั้ง

  • ระบบรายงานการจ่ายเช็ค (Report Data)

          ระบบรายงาน การจ่ายเช็ค โดยรวมแยกบริษัท แยกบัญชี แยกธนาคาร แยกเดือน แยกปี แยกประเภท เช่น เงินเดือน / ค่าพาหนะ / ค่าคอมมิชชั่น / ค่าโทรศัพท์ รวมไปถึงรายจ่ายอื่น ๆ ที่ท่านได้กำหนด